Баннер реферат
Логистика - Логистическая стратегия - Ключові завдання розробки концепції створення системи регіональних логістичних кластерів на території України

Ключові завдання розробки концепції створення системи регіональних логістичних кластерів на території України

(Стаття опублікована в міжнародному

ВАЖНО ЗНАТЬ! Каждый 7 из 9 человек заражен паразитами. 90% людей даже не подозревают об этом. Всего две чайные ложки ... Подробнее здесь

науково-практичному журналі

«Логістика: проблеми і рішення», №4, 2012 р.)

 Стале зростання економіки України та підвищення її конкурентних позицій на міжнародному ринку є домінантним напрямом її стратегічного розвитку. Як показує світовий та вітчизняний досвід, однією з ефективних форм економічної активізації регіонів, їх інноваційного розвитку, забезпечення належного рівня економічної безпеки, створення середовища комерціалізації та генерації фінансових результатів визначено кластерні утворення [1].

Автори публікації [2] наголошують, що «враховуючи практику країн, політика яких зорієнтована на реалізацію концепції регіонального сталого розвитку, актуальною є трансформація регіональної економіки саме на засадах кластерного підходу, що супроводжується поширенням регіональних та міжрегіональних кластерів». Підтримуючи цю точку зору, настав час з урахуванням світового досвіду та наявних можливостей логістичного середовища України сформувати концепцію створення системи регіональних логістичних кластерів (СРЛК) [3; 4; 5]. Для формування зазначеної концепції СРЛК і наступної її реалізації на логістичному полігоні України необхідно вирішити ключові завдання, що стосуються:

  1. ідентифікації інтересів державних та регіональних суб’єктів управління щодо створення регіональних логістичних кластерів;
  2. формування моделі узгодження інтересів державних та регіональних суб’єктів управління (РСУ) щодо створення РЛК і розробки стратегічних пріоритетів розвитку регіонів з урахуванням кластерного підходу;
  3. концептуальних засад формування регіональних логістичних кластерних утворень (кластерів);
  4. стратегії створення системи регіональних логістичних кластерів у межах логістичного полігону України.

Ідентифікація інтересів державних та регіональних суб’єктів управління щодо створення регіональних логістичних кластерів складається, перш за все, у:

А.1 – вивченні й аналізі інтересів державних суб’єктів управління;

А.2 – вивченні й аналізі інтересів регіональних суб’єктів управління;

А.3 – встановленні корисності результатів діяльності РЛК для держави;

А.4 – встановленні корисності результатів діяльності РЛК для регіону;

А.5 – прогнозуванні й встановленні соціальних наслідків функціонування РЛК.

Модель ідентифікації інтересів державних та регіональних суб’єктів управління щодо створення регіональних логістичних кластерів наведена на рис. 1.

 

Формування моделі узгодження (У) інтересів державних та регіональних суб’єктів управління щодо створення РЛК і розробки стратегічних пріоритетів розвитку регіонів з урахуванням кластерного підходу складається у комплексному вивченні (Б.1) й систематизації (Б.2) зацікавленості кожного учасника в формуванні кластеру.

Аналіз описаної моделі дозволяє вказати на ієрархічність вивчення й систематизації інтересів всіх суб’єктів, які можуть бути учасниками створення РЛК. Вона може бути прямою і зворотною. Пряма ієрархічність складається у вивченні інтересів спочатку держави і делегування їх до РСУ, далі до бізнес-структур, далі до регіональної громади.

Зворотна ієрархічність вивчення має дещо інший підхід – спочатку формуються і вивчаються інтереси громади і бізнес структур регіону, а потім вони доводяться до РСУ і далі через РСУ до державних органів управління рівня міністерств і т.ін.

Якщо виходити з того, що під РЛК будемо розуміти добровільне договірне об’єднання суб’єктів господарювання в межах регіону, що надають повний комплекс логістичних послуг, які пов’язані з переміщенням вантажопотоків по території даного регіону, як вхідних, так і вихідних, орієнтований на «обробку» різнорідних, різноформатних і що вимагають специфічних умов зберігання вантажів, і який має в сукупності достатні потужності для «переробки» останніх з метою підсилення конкурентоспроможності й сприяння економічному розвитку регіону [6, с. 29], то концептуальні засади формування останніх мають у собі об’єднувати рішення завдань як екзогенного так і ендогенного характеру.

Завдання екзогенного характеру потребують вирішення низки таких питань:

В.1 – виконання аналітичного дослідження логістичного навантаження (напруження) регіонів України;

В.2 – формулювання визначення дефініції «регіональний логістичний кластер»;

В.3 – встановлення спрямованості й мети створення РЛК;

В.4 – формулювання умов існування РЛК;

В.5 – опису проблеми створення РЛК;

В.6 – встановленню переваг і можливих недоліків у створені РЛК для регіону;

В.7 – визначення факторів утворення РЛК;

В.8 – встановлення ролі владних структур регіонального рівня у створенні та управлінні РЛК;

В.9 – визначення ресурсної бази регіону для результативного функціонування РЛК;

В.10 – визначення достатності логістичної інфраструктури для організації й подальшого функціонування РЛК.

Завдання ендогенного характеру повинні бути спрямовані на визначення:

Г.1 – ймовірних учасників РЛК;

Г.2 – ядроутворюючого елементу (учасника) РЛК, тобто того суб’єкту господарювання, який буде виконувати головну функцію управління матеріальними потоками у межах регіону;

Г.3 – ймовірної потужності РЛК;

Г.4 – зв’язків між учасниками РЛК.

Окрім того, структура завдань ендогенного характеру повинна вміщувати у собі й детальний опис відмітних рис РЛК (Б.5), а також характеристику партнерських відносин між його учасниками (Б.7).

Виходячи з того, що під СРЛК будемо розуміти деяку сукупність регіональних логістичних кластерів, яка кількісно рівна більше двох – три, чотири, п’ять і більше, [7, с. 13], то стратегія створення системи регіональних логістичних кластерів на території України також може бути побудована через рішення завдань екзо- й ендогенного характеру.

Завдання екзогенного характеру потребують вирішення низки таких питань:

Д.1 – встановлення спрямованості й мети створення системи РЛК;

Д.2 – дослідження логістичного навантаження (напруження) на території України й проведення її диференціювання на відповідні зони;

Д.3 – обгрунтування необхідності створення на логістичному полігоні України системи РЛК;

Д.4 – встановлення ролі владних структур у створенні й управлінні системою РЛК у країні.

Завдання ендогенного характеру повинні бути спрямовані на визначення:

Е.1 – структури системи РЛК;

Е.2 – ядроутворюючого елементу (учасника) системи РЛК, тобто того РЛК, який буде виконувати головну функцію управління матеріальними потоками у межах логістичного полігону України;

Е.3 – зв’язків і партнерських відносин між РЛК у системі;

Е.4 – раціональної кількості РЛК, що будуть формувати систему останніх на території України.

Наведені у систематизованому вигляді першочергові завдання розробки концепції створення системи РЛК на території України у першому наближені нададуть можливість сформулювати загальні положення концепції регіонального сталого розвитку країни саме на засадах кластерного підходу, що супроводжується поширенням регіональних та міжрегіональних кластерів логістичної спрямованості.

 

Література

1. Актуальні питання розвитку сучасної економіки. Частина 1 : монографія / За ред. О. Непочатенко, Ю. Нестерчук. – Умань : Видавець «Сочинський», 2011. – 416 с.

2. Крикавський Є.В. Спеціальні економічні зони та кластерна політика України / Є.В. Крикавський, О.А. Похильченко // БИЗНЕС-ФОРУМ. –2011. –№11. –С. 4–6.

3. Сумец А.М. Возможна ли организация логистических кластеров в Украине? / А.М. Сумец // Логистика : проблемы и решения. – 2010. – № 6. – С. 18 –28.

4. Сумец А.М. О необходимости формирования логистических кластеров в условиях регионализации рынков / А.М. Сумец // Тезисы докладов 2-й межд. научно-практ. конф. «Проблемы развития транспортной логистики». – Одесса : ОНМУ, 2010. – С. 20.

5. Региональные логистические кластеры : Результати блиц-опроса экспертов  // Логистика : проблемы и решения. – 2010. – № 6. – С. 10 –17.

6. Сумец А.М. Методика определения рациональной структуры системы региональных логистических кластеров / А.М. Суец, Ю.И. Кушнерук // Логистика : проблемы и решения. – 2012. – № 3. – С. 28 –32.

7. Сумец А.М. Алгоритм формирования рациональной структуры системы региональных логистических кластеров на логистическом полигоне Украины / А.М. Сумец, Ю.И. Кушнерук // Матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конф. «Проблеми розвитку транспортних систем і логістики», м. Євпаторія, 3-8 травня 2012 року: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля [та інш.]. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2012. – С. 13-16.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Ключові завдання розробки концепції створення системи регіональних логістичних кластерів на території України, 5.0 out of 5 based on 1 rating

x