Баннер реферат
Логистика - Книги по логистике - Маркетинг і логістика: концептуальні основи та стратегічні рішення.

Маркетинг і логістика: концептуальні основи та стратегічні рішення.

УДК 339.138 (075.8)

ВАЖНО ЗНАТЬ! Каждый 7 из 9 человек заражен паразитами. 90% людей даже не подозревают об этом. Всего две чайные ложки ... Подробнее здесь

ББК65.291.3я73

C50

Маркетинг і логістика: концептуальні основи та стратегічні рішення. Навч. посібник у схемах і таблицях (для організації самост. роботи студентів ВНЗ). /С.В.Смерічевська, М.В.Жаболенко, С.В.Чернишева та інш.: за заг.ред. С.В. Смерічевської – Львів: «Магнолія 2006», 2013. – 548с.

 Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України(лист № 1/11-16059 від 16.10.12)

 Матеріал у навчальному посібнику структурований та систематизований  згідно з сучасними концепціями маркетингу та логістики відповідно до алгоритму прийняття стратегічних управлінських рішень.

Процеси інтеграції маркетингу та логістики набувають особливої актуальності в умовах розвинених ринкових відносин та сприяють забезпеченню  ефективної взаємодії двох управлінських концепцій, які доповнюють одна одну. Взаємодія маркетингу — як концепції управління, орієнтованої на ринок, і логістики — як концепції управління, орієнтованої на потік, створює можливості підвищення матеріальної, економічної та інформаційної корисності й цінності продукту (послуги) для споживача   або клієнта.

Посібник складається з двох блоків навчальних модулів «Маркетинг» і «Логістика», кожен з яких в свою чергу містить по два залікових модулі та по декілька змістовних модулів.

Особлива увага авторами посібника приділяється концепції маркетингу відносин, методології формування споживчої та логістичної цінності товару (послуги). Розглянуті деякі секрети використання на практиці методологічного інструментарії маркетингового аналізу та логістичного аудиту стратегічних позицій підприємства. Викладені основні положення й особливості методології формування ефективних маркетингових та логістичних стратегій. Розглянуто концептуальні та методологічні особливості організації логістичного менеджменту. Охарактеризовано особливості логістичних систем як об’єкту логістичного менеджменту, запропоновано алгоритм  проектування та аналізу логістичних систем, критерії та підходи до оцінки ефективності їх функціонування. Один із змістовних модулів присвячено методології та ефективності управління ланцюгами поставок. Зосереджено увагу на можливих ризиках в процесі управління ланцюгами поставок і особливостях вибудови системи менеджменту безпеки ланцюгів поставок та системи якості логістичного обслуговування клієнтів.

  Підбір матеріалу для посібника здійснювався з метою формування у майбутніх фахівців стратегічного мислення, логіки прийняття управлінських рішень в конкретних ситуаціях, вироблення аналітичних і практичних навичок роботи в умовах динамічних змін конкурентного середовища, коли на перший план виходить необхідність розробки і реалізації комплексних маркетингових  та логістичних дій.

Подання навчального матеріалу у вигляді схем та таблиць, за думкою авторів, сприятиме активізації позааудиторної самостійної роботи студентів і підвищенню рівня сприйняття та усвідомлення  навчального матеріалу,   акцентує увагу студентів та інших категорій читачів на самих важливих концептуальних і методологічних аспектах маркетингу і логістики,  демонструє можливість використання на практиці та в науковій діяльності таких дослідницьких методів, як систематизація та групування, табличний та  графічний методи.

ЗМІСТ

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ  ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. МАРКЕТИНГ: СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Основні поняття та історичні етапи розвитку маркетингу

1.2. Концепції маркетингу: сутність та характеристика

1.3. Принципи та функції маркетингу

Резюме………………………………………………………………………………………………………………

Контрольні питання………………………………………………………………………………………….

Тести для самоконтролю…………………………………………………………………………………..

Список посилань………………………………………………………………………………………………..

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. МАРКЕТИНГ ВІДНОСИН ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ

2.1. Значення та історія розвитку маркетингу відносин

2.2. Маркетинг відносин: сутність,  принципи  і  основні елементи

2.3. Маркетингова система взаємодії підприємства

2.4. Маркетинг відносин в системі маркетингового менеджменту підприємств

Резюме………………………………………………………………………………………………………………

Контрольні питання………………………………………………………………………………………….

Тести для самоконтролю…………………………………………………………………………………..

Список посилань………………………………………………………………………………………………..

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2. СТРАТЕГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ

3.1.Сутність, роль і завдання стратегічного макетингу.

3.2. Стратегії сегментації та вибору цільового ринку.

3.3. Маркетингові стратегії диференціації та позиціювання…..

Резюме………………………………………………………………………………………………………………

Контрольні питання………………………………………………………………………………………….

Тести для самоконтролю…………………………………………………………………………………..

Список посилань………………………………………………………………………………………………..

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4. ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ

4.1. Методика оцінки споживчої цінності товару

4.2. Матриця «об’єктивна/суб’єктивна якість» товару

4.3. Матриця BCG: переваги та недоліки

4.4. Особливості використання на практиці матриці McKensey

4.5. Сутність та практичне значення матриці General Electric

4.6. Матричний аналіз СЗГ

Резюме………………………………………………………………………………………………………………

Контрольні питання………………………………………………………………………………………….

Тести для самоконтролю…………………………………………………………………………………..

Список посилань………………………………………………………………………………………………..

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 5.  АЛЬТЕРНАТИВИ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ТА МЕТОДИКА ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ

5.1. Класифікація маркетингових стратегій

5.2. Види та характеристика маркетингових конкурентних   стратегій .

5.3. Основи формування цінової стратегії підприємства

5.4.Стратегічні маркетингові рішення відносно системи збуту.

5.5. Стратегії просування продукції

5.6. Методологія вибору ефективної стратегії маркетингу

Резюме………………………………………………………………………………………………………………

Контрольні питання………………………………………………………………………………………….

Тести для самоконтролю…………………………………………………………………………………..

Список посилань………………………………………………………………………………………………..

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ  ОСНОВИ  ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБЛАСТІ ЛОГІСТИКИ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 6. ЛОГІСТИКА: СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1. Ретроспективний погляд на логістику: виникнення, еволюція, парадигми розвитку

6.2. Мета і завдання логістики

6.3. Понятійний апарат логістики. Предмет, об’єкти і суб’єкти логістики

6.4. Концепція логістики. Основні принципи, функції та види  логістики

6.5 Причини виникнення та тенденції розвитку логістики

Резюме………………………………………………………………………………………………………………

Контрольні питання………………………………………………………………………………………….

Тести для самоконтролю…………………………………………………………………………………..

Список посилань………………………………………………………………………………………………..

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 7. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБЛАСТІ ЛОГІСТИКИ

7.1. Закупівельна логістика

7.2. Логістика розподілу

7.3. Логістика виробничих процесів

7.4. Логістика складування

7.5. Логістика запасів

7.6. Транспортна логістика

7.7. Інформаційна логістика

Резюме………………………………………………………………………………………………………………

Контрольні питання………………………………………………………………………………………….

Тести для самоконтролю…………………………………………………………………………………..

Список посилань………………………………………………………………………………………………..

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 4. СТРАТЕГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 8. ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СТРАТЕГІЧНІ РІШЕННЯ

8.1. Сутність, принципи, функції та методи  логістичного менеджменту (ЛМ)

8.2. Процес еволюції  та ієрархічність логістичного менеджменту

8.3. Особливості об’єкту логістичного менеджменту

8.4. Особливості організації логістичного менеджменту в логістичних системах

8.5. Логістичний аудит як основна з функцій логістичного менеджменту

8.6. Формування  логістичної споживчої цінності  як одна з стратегічних цілей логістичного менеджменту

8.7.Класифікація логістичних стратегій та алгоритм прийняття стратегічних логістичних рішень

Резюме………………………………………………………………………………………………………………

Контрольні питання………………………………………………………………………………………….

Тести для самоконтролю…………………………………………………………………………………..

Список посилань………………………………………………………………………………………………..

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 9. ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ (ЛС) ЯК ОБ`ЄКТУ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

9.1. Сутність, структуризація та класифікація ЛС

9.2. Основні елементи, зв’язки та властивості ЛС

9.3. Зміст, задачі та етапи життєвого циклу ЛС

9.4. Механізм та процедура проектування та аналізу ЛС

9.5. Критерії та підходи до оцінки ефективності функціонування ЛС

Резюме………………………………………………………………………………………………………………

Контрольні питання………………………………………………………………………………………….

Тести для самоконтролю…………………………………………………………………………………..

Список посилань………………………………………………………………………………………………..

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 9. УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК

10.1. Сутність та  еволюція концепції управління ланцюгами поставок

10.2. Структура та типи зв’язків  у ланцюгах поставок

10.3. Інтеграція і співпраця у ланцюгах поставок

10.4. Стратегії досягнення конкурентних переваг компаній у сфері управління ланцюгами поставок

10.5. Ефективність управління ланцюгами поставок: напрями підвищення та методи оцінки

10.6. Ризики в процесі управління ланцюгами поставок

10.7. Система менеджменту безпеки ланцюгів поставок

Резюме………………………………………………………………………………………………………………

Контрольні питання………………………………………………………………………………………….

Тести для самоконтролю…………………………………………………………………………………..

Список посилань………………………………………………………………………………………………..

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 11. ЛОГІСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

11.1. Сутність процесу логістичного обслуговування

11.2. Види логістичного обслуговування

11.3. Управління якістю логістичного обслуговування

11.4. Обґрунтування рівня обслуговування клієнтів

11.5. Стратегії логістичного обслуговування

11.6. Використання сучасних технологій у логістичному обслуговуванні

Резюме………………………………………………………………………………………………………………

Контрольні питання…………………………………………………………………………………………

Тести для самоконтролю…………………………………………………………………………………..

Список посилань………………………………………………………………………………………………..

Кросворди………………………………………………………………………………………………………..

Список рекомендованих джерел з модулю «Маркетинг»……………………………….

Список рекомендованих джерел з модулю «Логістика»………………………………….

Іменний покажчик з модулю «Маркетинг»…………………………………………………….

Іменний покажчик з модулю «Логістика»………………………………………………………

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
Маркетинг і логістика: концептуальні основи та стратегічні рішення., 5.0 out of 5 based on 2 ratings

Проверьте также ...

Книга №33

Смиричинский А. В., Смиричинский В. В., Мартынюк В. Ф. Логистический менеджмент в строительстве: Монография. – ...

x